x [PM9] x Representacions i models x Raonament i argumentació