x Animacions i simulacions x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes