x Comunicació escrita x Exercitació lingüística x Projectes de centre