x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Raonament i argumentació x Experimentació x Indagació i recerca