x Representacions i models x Animacions i simulacions x Raonament i argumentació