x Treball en context x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Maquetes i construccions