x Treball en context x Animacions i simulacions x Sortides i treball de camp