x Treball en context x Experimentació x Maquetes i construccions x Indagació i recerca