x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació x Comunicació oral