x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Raonament i argumentació