x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Taules i gràfics x Resolució de problemes x Raonament i argumentació