x Experimentació x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Material manipulable x Raonament i argumentació