x Experimentació x Sortides i treball de camp x Raonament i argumentació x Jocs