x Experimentació x Taules i gràfics x Raonament i argumentació