x Treball en context x Raonament i argumentació x Animacions i simulacions