x [SC10] x Experimentació x Comunicació oral x Indagació i recerca