x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Maquetes i construccions x Eines TIC