x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Raonament i argumentació