x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Mapes i plànols