x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Material manipulable