x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Resolució de problemes