x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Treball en context