x Representacions i models x Exercitació lingüística x Raonament i argumentació