x Representacions i models x Exercitació lingüística x AICLE/CLIL/EMILE