x Treball en context x Material manipulable x Comunicació escrita x Raonament i argumentació