x Treball en context x Material manipulable x Raonament i argumentació