x Treball en context x Raonament i argumentació x Animacions i simulacions x Gestió d'informació