x Treball en context x Raonament i argumentació x Imatge, so i vídeo