x Treball en context x Raonament i argumentació x Mapes i plànols