x Treball en context x Raonament i argumentació x Eines TIC