x Treball en context x Raonament i argumentació x Gestió d'informació