x Comunicació oral x Maquetes i construccions x Taules i gràfics x Raonament i argumentació