x Imatge, so i vídeo x Experimentació x Resolució de problemes x Indagació i recerca