x Imatge, so i vídeo x Experimentació x Resolució de problemes x Maquetes i construccions