x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Eines TIC