x Treball en context x Experimentació x Material manipulable x Sortides i treball de camp