x Experimentació x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp x Raonament i argumentació x Jocs x Material manipulable