fitxa de l'element

Treball d'Estadística

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

23 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Matemàtiques de 3r d'ESO

MAT [8]

ESO.3 [8]

Eines TIC

Resum

Proposta d'activitat pautada per realitzar un petit projecte d'estadística. L'alumnat ha de dissenyar i realitzar una enquesta, organitzar les dades en taules i gràfics, utilitzar les funcions del full de càlcul i fer un informe en format digital. Hi ha enllaços a recursos de la web de l'IDESCAT, i altres, perquè l'alumnat pugui treballar de manera autònoma o amb la mínima intervenció del professorat. S'utilitzen diferents dinàmiques: treball cooperatiu, individual i per parelles. La proposta està disponible en pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle. Activitat adreçada a 3r d'ESO. No calen coneixements previs específics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

908