fitxa de l'element

El cicle de vida dels materials

Crèdits

M. Tura Puigvert Masó Adaptació d’una activitat de Twenty first Century Science.Activitat AC 2.13
Autoria
M. Tura Puigvert Masó Adaptació d’una activitat de Twenty first Century Science.Activitat AC 2.13
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Els materials

CN [5] TEC [1]

ESO.1 [6]

Comunicació escrita Comunicació oral Sortides i treball de camp

Resum

Observació de materials que fem servir a casa i triatge d’un material senzill per fer-ne la valoració del seu cicle de vida.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

458

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat