fitxa de l'element

Morfosintaxi amb GALí

Crèdits

Departament d’ Educació
Autoria
Departament d’ Educació
Laura Farró
Catalogació

Data

29 de novembre de 2010

CAT [4]

ESO.1 [4]

Eines TIC Exercitació lingüística Imatge, so i vídeo

Resum

Activitats en línia del programa Galí, per a l’exercitació de la morfosintaxi de la llengua catalana.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

209

Materials de l'element