Condicions d'ús de la prestatgeria digital

Finalitat del servei d'edició de llibres en línia de la XTEC

La finalitat principal és posar a l’abast de la comunitat educativa depenent de l'administració catalana materials i procediments que, basats en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, contribueixin a facilitar, actualitzar i millorar les estratègies pedagògiques per la qual cosa proporciona gratuïtament l'esmentat servei d'edició de llibres en línia.

Paper d’intermediària de la XTEC

Tenint en compte l’elevat nombre de llibres hostatjats, la XTEC no pot vetllar per l’ús correcte de tots i cadascun d’ells, ni en l’aspecte social ni en el didàctic ni en el lingüístic, tot i que confia que les direccions de centre a qui encomana aquest servei vetllaran perquè se'n faci un bon ús, ajustat al marc legal vigent a l'Estat espanyol, als costums i protocols establerts a Internet i a la finalitat pedagògica a què està destinat el servei.

Responsabilitat per continguts

La direcció del centre, com a dipositària de la clau d’accés privada al servei, és responsable de les activitats didàctiques i continguts desenvolupats a través d'aquesta eina d'edició en línia.

Avís de continguts inadequats

En cas que es produís qualsevol mena de vulneració de la legalitat vigent o de les condicions establertes en aquest mateix document per al servei, hi ha un formulari per comunicar-la. Un cop s'hagi procedit a comprovar les raons adduïdes, la XTEC modificarà o retirarà, si escau, els continguts inadequats, sense avís previ.

Durada del servei

Un cop sol·licitat el servei per part de la direcció del centre, si no s'activa en un termini de 15 dies, es donarà de baixa. Així mateix, si en un termini de 6 mesos no hi ha hagut cap visita, es procedirà a la retirada del llibre. En ambdós casos, la retirada és automàtica, és a dir, sense avís previ.

Enllaços externs

La XTEC no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta entitat. Tanmateix, us agrairem molt que ens notifiqueu qualsevol irregularitat que hi aprecieu per tal que puguem esmenar l’error de la manera que escaigui.

Propietat intel·lectual

Els llibres en línia i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del centre docent o de les terceres persones que n’hagin autoritzat l’ús dels continguts al centre docent en concret, l’autoria dels quals s'ha de fer constar a les pàgines corresponents. Atesa la finalitat educativa del servei, sotmetem tots aquests materials a una llicència de Creative Commons, que es reserva el dret de reconeixement de l’autoria i d’exigir que no se’n faci cap mena d’ús comercial. També obliga a compartir els materials emprats per a la construcció de noves obres sota la mateixa llicència.

Política de privadesa

Les galetes, formularis o altres mitjans de naturalesa anàloga generades per la XTEC són eines destinades a fer més eficient el nostre servei. Les dades obtingudes no serviran per establir perfils que vulnerin el cercle de privadesa de les persones usuàries ni seran cedides per a usos comercials i/o publicitaris.

Web feta amb el Zikula