x Comunicació escrita x Comunicació oral x Indagació i recerca x Taules i gràfics