x Comunicació escrita x Comunicació oral x Indagació i recerca x AICLE/CLIL/EMILE