x Experimentació x Material manipulable x Exercitació lingüística x Comunicació oral