x ODS x Treball en context x Literatura x Comunicació oral x Raonament i argumentació