x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Experimentació x Raonament i argumentació