x Treball en context x Maquetes i construccions x Experimentació x Raonament i argumentació