x Treball en context x Representacions i models x Sortides i treball de camp