x Projectes de centre x Comunicació oral x Raonament i argumentació