x Projectes de centre x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Raonament i argumentació